18LUCK塗料

國內銷售部
電話: +86 20 6172 0118
傳真: +86 20 6626 1217
國外銷售部
電話: +86 20 3677 5100
傳真: +86 20 3677 5005
E-Mail: info@htcoating.com
18LUCK塗料

國內銷售部
電話: +86 20 6172 0118
傳真: +86 20 6626 1217
國外銷售部
電話: +86 20 3677 5100
傳真: +86 20 3677 5005
E-Mail: info@htcoating.com
18LUCK塗料

國內銷售部
電話: +86 20 6172 0118
傳真: +86 20 6626 1217
國外銷售部
電話: +86 20 3677 5100
傳真: +86 20 3677 5005
E-Mail: info@htcoating.com
18LUCK塗料

國內銷售部
電話: +86 20 6172 0118
傳真: +86 20 6626 1217
國外銷售部
電話: +86 20 3677 5100
傳真: +86 20 3677 5005
E-Mail: info@htcoating.com
18LUCK塗料

國內銷售部
電話: +86 20 6172 0118
傳真: +86 20 6626 1217
國外銷售部
電話: +86 20 3677 5100
傳真: +86 20 3677 5005
E-Mail: info@htcoating.com
18LUCK塗料

國內銷售部
電話: +86 20 6172 0118
傳真: +86 20 6626 1217
國外銷售部
電話: +86 20 3677 5100
傳真: +86 20 3677 5005
E-Mail: info@htcoating.com
Home> 18LUCK产品>修補灰

+86 20 3677 5100
修補灰


18LUCK - 高級填眼紅灰
18LUCK - 高級填眼紅灰

特別用於填充塑料表麵的小孔 或汽車上的金屬部件, 快速幹燥和容易打磨。

晶彩 係列 - 原子灰
晶彩 係列 - 原子灰

特別適合鍍鋅基板上,使在濕和幹性能的施工非常方便

ACB F100 - 1K 填眼灰
ACB F100 - 1K 填眼灰

特別用於填充塑料表麵的小孔 或汽車上的金屬部件, 快速幹燥和容易打磨。

ACB F200 –2K 原子灰
ACB F200 –2K 原子灰

特別適合鍍鋅基板上,使在濕和幹性能的施工非常方便。

First name

Last name

Company

Address

City

Zip

Country

Email

Phone

Comment